Organisationer och individer förändras. Det stimulerar många, medan andra oroas. Båda fallen leder framåt om det går att finna utvecklingens kraft. Stöd från en erfaren personalkonsult kan då vara värdefullt. I utvecklings-
processer fungerar jag som katalysator och inspiratör. Inom nedanstående områden kan jag fungera som chefsstöd:

Organisationsförändring
Inför och under organisationsförändringar behövs ofta ett ärligt och objektivt stöd. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete, både som stödresurs och idégivare och bollplank.

Utveckling
Medarbetare som känner sig trygga och trivs i väl fungerande arbetsgrupper är en viktig konkurrensfördel. I grupper med osämja, svag motivation och låg arbetsmoral ägnas mycket energi till onödig oro.

Personalsociala frågor
Det är viktigt att tidigt, kraftfullt och målinriktat åtgärda vantrivsel och ohälsa hos medarbetarna. Då minimeras kostnader och onödigt lidande för företaget och medarbetarna.